Informácia o spracúvaní osobných údajov – Kamerový systém

Toto je informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 a ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Účelom tejto informácie je poskytnúť všetkým dotknutým osobám informácie o tom, aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, ako sú uchovávané, účely na ktoré ich používa, komu ich môže poskytnúť, kde môžu dotknuté osoby získať informácie o ich osobných údajoch a uplatniť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje je spoločnosť Common property, s.r.o., IČO: 50 987 607, Kalnická cesta 12, 934 01 Levice.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: oou@commonproperty.sk

1. Dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Dôvod spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je monitorovanie priestorov administratívnej budovy Steel Tower a priľahlého areálu prostredníctvom kamerového systému, a to za účelom:

  • Ochrany majetku pred zničením, poškodením, odcudzením alebo inými znehodnotením
  • Ochrany života a zdravia osôb pohybujúcich sa v priestoroch administratívnej budovy a v jej areáli
  • BOZP a požiarna ochrana

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, alebo tretej strany.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov a dotknuté osoby

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sú spracúvané z dôvodu a v súlade s účelom podľa tejto informácie sú všetky osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.

Osobné údaje sú spracúvané v nasledovnom rozsahu: kamerové záznamy osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore - osoba je identifikovateľná, ak sú na zaznamenanom materiáli viditeľné jej charakteristické rozpoznávacie znaky (napr. Tvár) a na základe prepojenie rozpoznávacích znakov s ďalšími údajmi je možná identifikácia osoby. Osobný údaj potom tvoria tie identifikátory umožňujúci danú osobu spojiť s určitým konaním, ktoré je zaznamenané na snímkach.

3. Identifikácia príjemcov a kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže spracúvané osobné údaje poskytnúť oprávneným subjektom – inštitúcie a orgány, ktorým spracúvanie osobných údajov povoľuje a spracúvanie riadi osobitný právny predpis, nasledovne:

Policajný zbor Slovenskej republiky - v rozsahu potrebnom na objasňovanie a vyšetrovanie priestupkov alebo trestných činov

Iný oprávnený subjekt - v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva.

5. Zdroj poskytovania osobných údajov

Zdrojom poskytovania spracúvaných osobných údajov je priamo dotknutá osoba (vstupom a pohybom v monitorovanom priestore).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva a uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

7. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú ich osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom, ako aj prístup k ich osobným údajom a ďalším informáciám; opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú; vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov v čl. 17 Nariadenia; obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov v čl. 18 Nariadenia; právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu dotknutých osôb, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Dotknuté osoby si môžu svoje práva uplatniť písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu oou@commonproperty.sk

8. Povinnosť poskytovať osobné údaje

Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknuté osoby rozhodujú a poskytovaní osobných údajov vstupom do monitorovaných priestorov a pohybom v nich, kedy automaticky dochádzka k zaznamenaniu a spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb.

Späť na úvod

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.