Všeobecné podmienky užívania spoločných priestorov - Steel Tower

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné podmienky užívania priestorov Steel Tower (ďalej len „VPÚ“) prijala spoločnosť Common property, s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 50 987 607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka č. 43670/N (ďalej len „Common property, s.r.o.“) ako správca administratívnej budovy Steel Tower, nachádzajúcej sa na adrese Kalnická cesta 12, 934 01 Levice (ďalej len „AB Steel Tower“).

1.2 Tieto VPÚ platia výhradne, odporujúce podmienky alebo podmienky záujemcov o užívanie priestorov AB Steel Tower odlišujúce sa od týchto podmienok nebudú akceptované.

1.3 Spoločnými priestormi sa pre účely týchto VPÚ rozumejú všetky priestory nachádzajúce sa v priestoroch AB Steel Tower.

1.4 Predmetom týchto VPÚ je vymedzenie práv a povinností, za ktorých bude Nájomca v zmysle zaslanej Záväznej objednávky odplatne užívať priestory poskytnuté Prenajímateľom, na účel a za podmienok ustanovených v týchto VPÚ a Prenajímateľ bude odplatne poskytovať doplnkové služby a ďalšie dohodnuté služby (ďalej len „Zmluva“).

2. Prenajímateľ, Záujemca, Nájomca, Záväzná objednávka

2.1 Prenajímateľom sa pre účely týchto VPÚ rozumie spoločnosť Common property, s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 50 987 607, DIČ: 2120551565, IČ DPH: SK2120551565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka č. 43670/N (ďalej len „Prenajímateľ“)

2.2 Záujemcom sa pre účely týchto VPÚ rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o užívanie priestorov v AB Steel Tower, podľa aktuálnej ponuky Prenajímateľa na účely uvedené v týchto VPÚ (ďalej len „Záujemca“).

2.3 Nájomcom sa pre účely týchto VPÚ rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe dohody s Prenajímateľom a za podmienok ustanovených v týchto VPÚ užíva priestory vymedzené týmito VPÚ (ďalej len „Nájomca“).

Prenájom zasadacích miestností, prenájom priestorov v COWORKING

3. Dopyt, Záväzná objednávka Cena nájmu, Fakturácia

3.1 V prípade záujmu o užívanie priestorov v AB Steel Tower môže Záujemca vyplniť a odoslať Prenajímateľovi elektronický rezervačný formulár prostredníctvom ktorého uvedie základné informácie o požadovaných priestoroch a prípadne aj o doplnkových službách, ktorý je v aktualizovanej podobe dostupný na webovej stránke www.steeltower.sk (ďalej len „Formulár“)., prípadne môže Záujemca kontaktovať Poskytovateľa telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

3.2 V prípade, že Záujemca prejaví záujem o užívanie priestorov vyplnením Formulára, zaslaním dopytu prostredníctvom emailu alebo telefonicky, Prenajímateľ kontaktuje Záujemcu za účelom potvrdenia požadovaných údajov do objednávky, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje Záujemcu, a to obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo OP, ak sa jedná o fyzickú osobu, vymedzený typ užívaných priestorov, špecifikácia účelu užívaných priestorov, doba nájmu s uvedením dátumu začiatku nájmu a dátumu skončenia nájmu, cena nájmu za predmetný typ užívaných priestorov (ďalej len „Záväzná objednávka“).

3.3 Potvrdením vyplnenej Záväznej objednávky sa zmluvný vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom považuje za riadne uzavretý.

3.4 Prenajímateľ poskytuje okrem prenájmu ďalšie služby a možnosti využitia priestorov a zariadení v AB Steel Tower a príslušného areálu, ktoré si môže Nájomca za príplatok doobjednať k základnej ponuke Prenajímateľa v zmysle týchto VPÚ (ďalej len „Doplnkové služby“) v zmysle aktuálnej ponuky Doplnkových služieb zverejnenej na webovej stránke www.steeltower.sk alebo dostupnej priamo v AB Steel Tower.

3.5 Uvedenie ceny za prenájom priestorov spolu s cenou Doplnkových služieb tvorí dokopy celkovú cenu nájmu (ďalej len „Cena“). Cena nájmu sa môže meniť v závislosti od špecifických požiadaviek Nájomcu a bude účtovaná v zmysle aktuálneho cenníka zverejneného v priestoroch AB Steel Tower a na webovej stránke www.steeltower.sk, v prípade, že požiadavka je službou uvedenou v cenníku alebo v zmysle dohody Zmluvných strán v prípade iných špecifických požiadaviek.

3.6 Cena nájmu jednotlivých priestorov a ceny Doplnkových služieb sú uvedené v aktuálnom cenníku zverejnenom na webovej stránke www.steeltower.sk.

3.7 Nájomca je povinný uhradiť Cenu nájmu v lehote na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom, ktorá je splatná 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, najneskôr však v deň začiatku nájmu, resp. v 1. deň kalendárneho mesiaca, v ktorom nájom pokračuje. Pre vylúčenie pochybností platí, že dňom úhrady faktúry vystavenej Prenajímateľom sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet Prenajímateľa.

3.8 Pri prekročení zarezervovaného počtu hodín bude Nájomcovi automaticky účtovaná ďalšia začatá hodina

3.9 Nájomca sa zaväzuje využívať prenajaté priestory výlučne sám, resp. v počte osôb kapacitne zodpovedajúcemu priestoru alebo pracovnému miestu, ktorý/é uviedol v Záväznej objednávke a tomu zodpovedajúcej úhrade Ceny nájmu. V prípade, že Prenajímateľ zistí, že Nájomca poskytol vstup a pracovné miesto inej osobe, Prenajímateľ mu bude účtovať využitie ďalšieho pracovného miesta zodpovedajúce pracovnému miestu, ktoré má v prenájme Nájomca.

3.10 V prípade, že dôjde k rezervácií zasadacej miestnosti, je osoba, ktorá v tom čase využíva zasadaciu miestnosť v rámci voľného priestoru povinná zasadaciu miestnosť opustiť a prenechať ju Nájomcovi, ktorý si ju rezervoval.

3.11 V prípade omeškania Nájomcu s úhradou faktúry Prenajímateľa má Prenajímateľ nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každá deň omeškania.

4. Doba nájmu

4.1 Doba nájmu je Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutá v Záväznej objednávke.

4.2 Začiatok nájmu je deň, ktorý je Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutý v Záväznej objednávke.

4.3 Za deň skončenia nájmu sa považuje deň, ktorý bol Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutý v Záväznej objednávke.

Storno podmienky a služby Coworking:

4.4 Nájomca môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že odstúpenie od Zmluvy oznámi Prenajímateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pre dňom, ktorý bol Zmluvnými stranami dohodnutý ako začiatok nájmu. V prípade, že si Nájomca povinnosť podľa tohto bodu nesplní, právo na odstúpenie od Zmluvy Nájomcu zaniká.

4.5 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že nastanú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, a ktoré objektívne znemožňujú Prenajímateľovi splniť jeho povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy z uvedeného dôvodu sú Zmluvné strany povinné vrátiť druhej Zmluvnej strane všetky prijaté plnenia. Prenajímateľ v takomto prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré v dôsledku ukončenia Zmluvy z uvedeného dôvodu Nájomcovi vzniknú.

Storno podmienky a služby zasadacích miestností:

4.6 Potvrdené objednávky zasadacej miestnosti sú pre obidve Zmluvné strany záväzné. V prípade zrušenia rezervácie zo strany Nájomcu, je Prenajímateľ oprávnený od Nájomcu požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

4.6.1 Ak je rezervácia zrušená viac ako 7 dní pred dňom konania akcie je storno poplatok v sume 0,00 EUR;

4.6.2 Ak je rezervácia zrušená viac ako 3 dní a najviac 7 dní pred dňom konania akcie je storno poplatok 50% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej objednávke;

4.6.3 Ak je rezervácia zrušená najviac 3 dni pred dňom konania akcie je storno poplatok 100% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej objednávke.

V prípade rezervácie v sume vyššej ako 300€ má Prenajímateľ právo na nevratnú zálohovú faktúru.

4.7 Aby Prenajímateľ mohol zabezpečiť poskytovanie služieb spojených s organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí, musí mu Nájomca oznámiť všetky nevyhnutné údaje, najmä počet účastníkov podujatia najneskôr 5 dní pred začatím podujatia. Ak Nájomca nahlási vyšší počet účastníkov, ako je uvedený v potvrdenej objednávke, bude tento vyšší počet účastníkov zahrnutý do zmluvy len so súhlasom Prenajímateľa. Ak Prenajímateľ nebude s navýšeným počtom účastníkov súhlasiť, nie je Nájomca oprávnený na realizáciu podujatia s vyšším počtom účastníkov, ako bol dohodnutý. Na súhlas Prenajímateľa nemá Nájomca právny nárok. Prenajímateľovi vzniká nárok na odplatu podľa potvrdeného počtu účastníkov.

4.8 Ak sa termín usporiadania podujatia zmení oproti pôvodne potvrdenému termínu, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Nájomcovi všetky dodatočné náklady, ktoré mu s takouto zmenou vzniknú.

4.9 Ak Prenajímateľ poskytuje Nájomcovi dodávku stravovacích služieb, na základe Prenajímateľom potvrdených objednávok, pričom ak nebude dohodnuté inak, k dohode Zmluvných strán formou potvrdenia objednávky alebo uzatvorenia Zmluvy musí dôjsť najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným dodaním služieb.

4.10 Zmenu počtu hostí alebo počtu objednaného množstva stravy je možné realizovať najneskôr do 3 dní pred plánovaným dátumom dodávky stravovacích služieb. Zvýšiť objem objednaných služieb je možné len so súhlasom Prenajímateľa. V prípade zníženia objemu objednaných stravovacích služieb sa na tento zmenený počet vzťahujú alikvotné storno podmienky.

5. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu a práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu

5.1 Prenajímateľ odovzdá najneskôr v deň začatia nájmu Nájomcovi prenajaté priestory.

5.2 Okrem priestorov odovzdá Prenajímateľ Nájomcovi aj vstupnú kartu, ktorá bude Nájomcovi slúžiť na vstup do budovy a do vyhradených priestorov AB Steel Tower, do ktorých bude mať Nájomca v súlade s predmetom nájmu povolený prístup.

5.3 Vstupná karta slúži okrem vstupu do priestorov v AB Steel Tower aj ako záznamové zariadenie pri používaní technických zariadení, ktorých využitie je spoplatnené.

5.4 Odovzdanie a prevzatie priestorov spolu so vstupnou kartou potvrdia Zmluvné strany podpisom Odovzdávacieho protokolu.

5.5 Nájomca je počas trvania nájmu v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú jeho zavinením v priestore a na vybavení, ktoré využíva.

5.6 V prípade straty, zničenia, odcudzenia alebo iného poškodenia vstupnej karty bude Nájomcovi účtovaný poplatok vo výške 25 €.

5.7 Prenajímateľ je oprávnený vstupovať do prenajatých priestorov a vykonať kontrolu, či Nájomca užíva predmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom dohodnutým v Zmluve a týchto VPÚ.

5.8 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý Zmluvou a týmito VPÚ a len pre svoje potreby a takým spôsobom, aby svojou činnosťou nerušil ostatných nájomcov.

5.9 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu tých opráv a prác, ktoré má urobiť Prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla a znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv.

5.10 Nájomca v žiadnom prípade nesmie nevykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny na predmete nájmu bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa.

5.11 Nájomca sa zaväzuje neprenechať predmet nájmu do užívania tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Tretím osobám je povolený vstup do kancelárskych priestorov (teda priestorov chránených elektronickou zámkou na vstupnú kartu) len v sprievode Nájomcu – Nájomca v žiadnom prípade nesmie vstupnú kartu zapožičať tretím osobám; v prípade zapožičania vstupnej karty a nepovoleného vstupu do komplexu alebo do priestorov komplexu chránených elektronickou zámkou na vstupnú kartu v dôsledku ktorého dôjde k poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo inému znehodnoteniu zariadení alebo akýchkoľvek iných vecí nachádzajúcich sa v priestoroch komplexu zodpovedá za vstupnú kartu Nájomca, ktorý poskytol svoju kartu tretej osobe a je v povinný v celom rozsahu nahradiť akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto konania

5.12 Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné.

5.13 Nájomca je povinný udržiavať čistotu v prenajatých a v priľahlých priestoroch a udržiavať priestory v stave spôsobilom na ich využívanie na účel na to im určený

5.14 Nájomca sa zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi všetky škody spôsobené Prenajímateľovi Nájomcom alebo inými osobami zdržujúcimi sa v prenajatých priestoroch alebo iných častiach komplexu, ktoré sa v uvedených priestoroch nachádzajú z dôvodov návštevy Nájomcu, účasti na udalosti organizovanej Nájomcom, alebo inej skutočnosti súvisiacej s Nájomcom.

5.15 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi zmenu sídla spoločnosti, zmenu adresy trvalého pobytu, obchodného mena, právnej formy alebo iných skutočností dôležitých pre riadne plnenie podmienok Zmluvy a týchto VPÚ.

5.16 Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi vznik poistnej udalosti na predmete nájmu bezodkladne od jej vzniku.

5.17 Nájomca je povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa o strate, poškodení alebo odcudzení vstupnej karty.

5.18 Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky škody, ktoré Prenajímateľovi vzniknú v dôsledku neoprávneného využitia vstupnej karty alebo zneužitia vstupnej karty na nepovolený vstup do priestorov komplexu alebo nepovoleného využitia zariadení v komplexe, ktorá bola pridelená Nájomcovi pri odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu.

5.19 Nájomca je povinný pri každom odchode z priestorov AB Steel Tower a priľahlého areálu dôsledne zabezpečiť a uzamknúť všetky východy, ktoré pri odchode využil a dbať tak na ochranu majetku a zdravia seba a ostatných užívateľov priestorov AB Steel Tower. Všetky priestory a areál AB Steel Tower sú pod dohľadom kamerového systému a v prípade zistenia nedodržania povinnosti Nájomcu v zmysle tohto bodu VPÚ, budú všetky škody tým spôsobené v celom rozsahu prenesené na Nájomcu, ktorý povinnosť porušil.

5.20 Nájomca je povinný nevyužívať priestory AB Steel Tower na propagáciu rasizmu, zbraní, násilia, politických strán a smerov, náboženského presvedčenia a nerealizovať žiadne aktivity, ktorých cieľom alebo motívom je propagácia a šírenie uvedeného a/alebo využívať priestory AB Steel Tower na páchanie trestnej činnosti.

5.21 Nájomca sa zaväzuje nevyužívať v rámci propagácie svojich materiálov a aktivít, resp. na akýchkoľvek dokumentoch či v akejkoľvek súvislosti spojenej s marketingovou činnosťou Nájomcu logo alebo marketingové slogany komplexu Steel Tower bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa. Nájomca sa zároveň zaväzuje v rámci propagácie svojich materiálov a aktivít neumiestňovať v priestoroch AB Steel Tower a prislúchajúceho areálu, na oknách a fasáde budovy žiadne propagačné a reklamné predmety (napr. bannery, roll-up, plagáty, reklamné tabule a pod.) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade udelenia písomného súhlasu Prenajímateľa na umiestnenie akýchkoľvek reklamných predmetov podľa tohto bodu VPÚ platí, že reklamné predmety budú umiestnené na určenom mieste v súlade s písomným súhlasom a to takým spôsobom, aby neobmedzovali iných nájomníkov a ostatné osoby nachádzajúce sa v AB Steel Tower, nebudú brániť únikové východy a nebudú ohrozovať bezpečnosť a zdravie osôb nachádzajúcich sa v priestoroch AB Steel Tower a prislúchajúcom areáli. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu VPÚ uloží Prenajímateľ Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia.

5.22 Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, krádež, poškodenie, zničenie alebo akékoľvek iné poškodenie predmetov alebo osobných vecí, ktoré boli do priestorov AB Steel Tower vnesené zo strany Nájomcu, či iných osôb, ktoré do komplexu vstúpili. Výnimkou tvoria len predmety uložené v mieste, ktoré pre tento účel poskytuje Prenajímateľ, a za ktorých uzavretosť a bezpečnosť nesie zodpovednosť Prenajímateľ, avšak to len v prípade, že takéto priestory Prenajímateľ poskytuje.

5.23 Prenajímateľ je oprávnený legitimovať každú osobu zdržiavajúcu sa v priestoroch AB Steel Tower, najmä, nie však výlučne v prípadoch, že má Prenajímateľ podozrenie, že osoba nepatrí k Nájomcovi alebo využíva vstupnú kartu neoprávnene.

5.24 Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré Nájomcovi vzniknú v dôsledku konania iných nájomcov a/alebo tretích osôb.

5.25 Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za účel, na ktorý sú prenajímané priestory a ostatné priestory komplexu zo strany Nájomcu využívané, tzn. nenesie zodpovednosť za obsah podujatí, konferencií, prezentácií, workshopov a iných aktivít realizovaných Nájomcom.

5.26 Nájomca je povinný v prípade využívania automobilu alebo motocyklu využívať na parkovanie voľné parkovacie miesta nachádzajúce sa v zadnej časti areálu AB Steel Tower. V prípade, že Nájomca využije parkovacie miesto vyhradené pre návštevy nachádzajúce sa pred budovou AB Steel Tower, bude Nájomcovi Prenajímateľom účtovaný poplatok vo výške 5 € / deň.

5.27 Nájomca v plnom rozsahu povinný dodržiavať akékoľvek všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a v plnom rozsahu zodpovedá za porušovanie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, ku ktorým dôjde z jeho strany v dôsledku užívania predmetu nájmu, resp. v súvislosti s jeho užívaním. V prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi akékoľvek škody, ktoré Prenajímateľovi vzniknú.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

6.1 Nájomca je povinný vykonávať v stanovených termínoch pravidelné kontroly a revízie svojich elektrických spotrebičov a zariadení nainštalovaných a používaných v prenajatých priestoroch v zmysle platných právnych predpisov a vyhlášok, najmä podľa STN 33 1600, STN 33 1610, Vyhlášky MPS VR SR č. 508/2009 Z.z. a zabezpečuje aj odstraňovanie zistených nedostatkov. Nájomca je povinný na základe požiadavky Prenajímateľa alebo jeho zástupcu predložiť zápis alebo kópiu zápisu z takýchto kontrol, skúšok, odborných prehliadok a revízií.

6.2 Nájomca je povinný vykonávať a zabezpečovať odborné kontroly a prehliadky požiarnych zariadení ( vlastných hasiacich prístrojov ) podľa Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. - bod 5.8, ak si takéto zaobstaral do prenajímaných priestorov.

6.3 Nájomca je povinný sprístupniť prenajímané priestory Prenajímateľovi alebo tretím osobám za účelom realizácie odborných prehliadok, revízií zariadení a iných skúšok, najmä odborné kontroly a prehliadky všetkých technických a technologických zariadení: elektro, zemného plynu, vody, podľa Vyhlášky MPS VR SR č. 508/2009 Z.z. Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z., a zabezpečenia a odstránenia zistených nedostatkov, a odborné kontroly a prehliadky požiarnych zariadení ( hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, EPS, HSP, rozhlasu - zvukovej výstrahy, požiarneho vodovodu ), komínov - dymovodov podľa Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z, Vyhlášky MV SR č. 726/2002, Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. a zabezpečenia a odstránenia zistených nedostatkov; v prípade nesplnenia tejto povinnosti uhradí Nájomca všetky škody a iné sankcie, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú Prenajímateľovi.

6.4 Nájomca je povinný zabezpečiť a dodržiavať plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, ktoré sú uvedené v § 4 písm. a), b), c), e), f), g), h), i), n), o) a v § 5 písm. b), c), d), g), i), j). Nájomca sa aj vo zvyšných priestoroch komplexu zaväzuje vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie a dodržiavať platné predpisy.

6.5 Nájomca je povinný dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických predpisov.

6.6 Nájomca je povinný zabezpečiť a v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok v znení neskorších predpisov v súlade so všeobecne záväzným nariadením príslušného samosprávneho orgánu a za dodržanie zákona č 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Nájomcovi nedodržaním týchto predpisov. Pokuty a škody, ktoré vzniknú Prenajímateľovi nedodržaním týchto povinností a činnosťou Nájomcu uhradí v plnom rozsahu Nájomca.

6.7 V prípade vzniku požiaru v priestoroch AB Steel Tower je Nájomca povinný bezodkladne túto udalosť nahlásiť na ohlasovni požiaru, ktorá sa nachádza na recepcii – tel. číslo: 036/3907100.

6.8 Počas požiaru bude v celom komplexe AB Steel Tower znieť zvukové výstražné znamenie, ktoré znamená pre všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch AB Steel Tower príkaz okamžite opustiť priestory AB Steel Tower po vyznačených únikových cestách a najbližším únikovým východom.

6.9 Mimo priestorov Coffee barov, ktoré zároveň slúžia ako kuchynka je v celom komplexe AB Steel Tower prísne zakázané používanie rýchlovarných kanvíc alebo iných spotrebičov na prípravu nápojov a/alebo jedál.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Akékoľvek zmeny týchto VPÚ sú platné výlučne v písomnej forme.

7.2 Právny vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa riadi Zmluvou a týmito VPÚ, pričom platí, že práva a povinnosti Zmluvou a týmito VPÚ sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3 Zmluvné strany sa počas trvania zmluvného vzťahu v zmysle týchto VPÚ zaväzujú bezodkladne vzájomne informovať o rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z ich zmluvného vzťahu, resp. zmluvných vzťahov.

7.4 Pre účely doručovania písomností sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky alebo deň prevzatia poštovej zásielky alebo deň uloženia zásielky ak sa zásielka vráti druhej Zmluvnej strane ako nedoručená, nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote. Pre účely doručovania je rozhodná adresa, ktorá je ako sídlo (alebo korešpondenčná adresa) uvedená v Zmluve.

7.5 Nájomca vyhlasuje a svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že bol s vyššie uvedenými VPÚ oboznámený a súhlasí s ich obsahom ako súčasťou zmluvného dojednania Zmluvy.

7.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

7.7 Tieto VPÚ sú platné a účinné od 19.12.2019.

Aktuálna verzia VOP na stiahnutie

VOP - SteelTower

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.